Verbod op nevenwerkzaamheden mag vanaf augustus niet meer

Vanaf 1 augustus 2022 mag een werkgever de werknemer niet meer verbieden om nevenwerkzaamheden buiten werktijd uit te voeren bij een ander, tenzij er sprake is van rechtvaardigingsgrond.

Het verbod op nevenwerkzaamheden is een beding dat de werknemer verbiedt/beperkt om buiten werktijd voor andere bedrijven te werken. Een dergelijk beding is vanaf 1 augustus ’22 nietig te verklaren, behalve als het kan worden gerechtvaardigd op grond van objectieve redenen.

Dit is de uitkomst van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ook is er een wetvoorstel bekend gemaakt, waarin deze richtlijnen in de Nederlandse wetgeving opgenomen wordt.

Dat artikel gaat er zo uit zien:

Artikel 7:653a BW

  1. Een beding waarbij de werkgever verbiedt of beperkt dat de werknemer voor anderen arbeid verricht buiten de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht bij die werkgever, is nietig, tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.
  2. De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte de in dit artikel aan hem toegekende rechten geldend maakt, ter zake bijstand heeft verleend of een klacht hierover heeft ingediend.

Naast dat dit artikel een verbod legt op collectieve of individuele arbeidsovereenkomsten waar een beding in is opgenomen omtrent nevenwerkzaamheden, betekent dit ook een verbod om medewerkers te verbieden als zelfstandige arbeid te verrichten.

Rechtvaardigingsgronden

In de richtlijn worden voorbeelden genoemd voor de gevallen waarin de werkgever zich kan beroepen op een verbod om de werknemer voor een andere arbeid te laten verrichten:

  • gezondheid en veiligheid;
  • de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie;
  • de integriteit van overheidsdiensten; of
  • het vermijden van belangenconflicten.

De rechtvaardigingsgronden hoeven niet noodzakelijk opgenomen te worden in de arbeidsovereenkomst.

Beding nietig verklaren

Bepaalt de arbeidsovereenkomst dat het verrichten van arbeid voor een andere partij niet is toegestaan en is daarvoor geen objectieve reden gegeven, dan is het beding nietig te verklaren. Het is niet noodzakelijk dat het beding de rechtvaardiging bevat. Wil de werkgever een beroep doen om het beding in te roepen, moet hij op dat moment de rechtvaardiging alsnog geven.

Gevolg

De drempel wordt verlaagd voor medewerkers om arbeid te verrichten buiten de werktijden van de huidige baan door het nieuwe artikel 7:653a BW.

De bedingen over nevenwerkzaamheden moeten gewijzigd worden naar de nieuwe richtlijnen. Een beding zonder objectieve rechtvaardiging beperkt voor andere arbeid te verrichten wordt nietig verklaard.