Kosten onjuiste informatie nieuwe werknemer

Voordat een werknemer bij u gaat werken, moet u over de juiste informatie beschikken:
• de identiteit van de werknemer
• de gegevens van de werknemer hebben verzameld voor de aangifte loonheffingen, voorzien van een
handtekening van de werknemer

Let op
Gaat uw werknemer werken op de dag waarop u hem aanneemt? Dan moet u deze verplichtingen nakomen voordat uw werknemer begint met werken.

Als u van een werknemer geen gegevens voor de loonheffingen hebt of als u de identiteit niet kunt vaststellen, past u voor de werknemer het anoniementarief toe of riskeert u een verzuimboete.

Identiteit van uw werknemer vaststellen

U moet de identiteit van uw werknemer vaststellen, vóórdat hij bij u gaat werken. U maakt een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs en bewaart die in uw loonadministratie.

Hoe u de identiteit vaststelt, leest u in het ‘Stappenplan verificatieplicht’.

Pas op: een rijbewijs is géén identiteitsbewijs!

Dit mag slechts worden gebruikt bij een controle door de belastingdienst op de werkplek.

 

Anoniementarief 52%

Het anoniementarief past u toe in de volgende situaties:

  • Uw werknemer heeft u zijn naam, adres, woonplaats of BSN niet verstrekt (vóór de 1e werkdag of op de 1e werkdag als u op deze dag uw werknemer aanneemt).
  • U stelt de identiteit van uw werknemer niet vast.
  • U bewaart de gegevens niet of niet op de juiste manier bij uw loonadministratie.
  • U weet dat u onjuiste gegevens van uw werknemer hebt gekregen of u had dat kunnen weten.
  • Uw werknemer heeft geen geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning.

Als u het anoniementarief toepast, houdt u 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen in.

U houdt géén rekening met:

  • de loonheffingskorting
  • het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen
  • het maximumbijdrageloon voor de werkgeversheffing Zvw

Als u de (juiste/volledige) gegevens voor de loonheffingen later wél krijgt, mag u eerdere aangiftetijdvakken waarin u het anoniementarief hebt toegepast, niet corrigeren.

U mag het anoniementarief alleen corrigeren als u het door een fout in de administratie ten onrechte hebt toegepast. Als de werknemer zijn BSN bijvoorbeeld wel op tijd had aangeleverd, maar het nog niet in de administratie was verwerkt.

Verzuimboete

Als u de identiteit van uw werknemer niet of niet op de juiste manier kunt vaststellen, maar ook als u geen gegevens voor de loonheffingen van uw werknemer krijgt, past u het anoniementarief toe. Anders kunt u direct, zonder strafprocedure, een verzuimboete van maximaal € 5.514 krijgen.

De werknemer zelf is ook verplicht om zijn identiteit op de juiste manier door u te laten vaststellen. Doet hij dat niet, dan kan hij ook een verzuimboete van maximaal € 5.514 krijgen.